Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č.428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ internetového obchodu dekoraciedobytu.sk sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytne kupújuci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto údajov akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené údaje na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciov tohto internetového obchodu.Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zakáznika kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

1) Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov:

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že aby mohlo dôjsť k uzatvoreniu Zmluvy bude prevádzkovateľ od Vás požadovať a spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

- meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou

Prevádzkovateľ: Pavol Šulava -ml.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Pavol Šulava -ml. Janka Kráľa 2597/12, 02201, Čadca

Účel spracúvania: balenie tovaru a vytváranie adresných štítkov a faktúr

Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Príjemcovia/ Kategórie príjemcov:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7 821 04 Bratislava,
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36631124
IČ DPH: SK2021879959

Heureka Shopping s.r.o Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 – Karlín
Česká Republika C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe
IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36631124
IČ DPH: SK2021879959

Google Ireland Limited
Gordon House
Barrow Street
Dublin 4
Írsko
IČ DPH: IE6388047V

Google Analytics
© 2018 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Doba uchovávania: 10 rokov
Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná aby mohlo dôjsť k uzatvoreniu zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy a teda ani poskytnutiu služby.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa
Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo na prenosnosť osobných údajov.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.dizajnove-doplnky.sk/ochrana-osobnych-udajov

Poučenie dotknutých osôb právny základ osobitný zákon alebo uzatvorenie zmluvy

2) Informácia o spracúvaní osobných údajov právny základe udelenie súhlasu:

Prevádzkovateľ: Pavol Šulava -ml.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Pavol Šulava -ml. Janka Kráľa 2597/12, 02201, Čadca

Účel spracúvania: balenie tovaru a vytváranie adresných štítkov a faktúr

Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Príjemcovia/ Kategórie príjemcov:
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7 821 04 Bratislava,
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36631124
IČ DPH: SK2021879959

Heureka Shopping s.r.o Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 – Karlín
Česká Republika C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe
IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36631124
IČ DPH: SK2021879959

Google Ireland Limited
Gordon House
Barrow Street
Dublin 4
Írsko
IČ DPH: IE6388047V

Google Analytics
© 2018 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Doba uchovávania: Po dobu trvania udeleného súhlasu
Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná aby Vám mohli byť zasielané newslettre a iné marketingové ponuky. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže dôjsť k zasielaniu newsletterov a iných marketingových ponúk.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa
Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo na prenosnosť osobných údajov, právo odvolať súhlas.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.dizajnove-doplnky.sk/ochrana-osobnych-udajov

Poučenie dotknutých osôb právny základ spracovania udelenie súhlasu

3) Cookies
Za účelom zabezpečenia správneho fungovania tejto webovej stránky sa vo vašom zariadení ukladajú malé dátové súbory s názvom cookies. V dnešnej dobe je to bežne používaný nástroj.

Čo sú cookies?
Cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní webových stránok. Umožňuje webovej lokalite zapamätať vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte znova zadávať pri opätovnom prehliadaní webových stránok.

Ako používame cookies?
Naše webové stránky používajú súbory cookie na zapamätanie nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webových stránok záujmom návštevníka.
Hoci cookies nie sú bezpodmienečne potrebné na fungovanie webových stránok, ponúkajú pri návšteve webových stránok vyšší komfort. Tieto súbory cookie môžete odstrániť alebo zablokovať, avšak v takom prípade niektoré funkcie týchto webových stránok nemusia fungovať podľa určenia.
Informácie týkajúce sa súborov cookie sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Tieto súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu popísané.

Ako kontrolovať súbory cookie
Cookies môžete ovládať a / alebo vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov cookie. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie

Platné od 25.5.2018